Adatkezelési nyilatkozat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

A Hekate Conscious Ageing Foundation (HCAF) magyar nevén Hekate Tudatos Öregedés Alapítvány (székhelye: Doctor Plesmansingel 2. 1185GX Amstelveen, Hollandia) a továbbiakban: “Adatkezelő vagy „HCAF”) a jelen Tájékoztatóban tájékoztatja a felhasználókat és más érintetteket az általa üzemeltetett https://osmosiscare.net/ és a https://tudatosoregedes.org/ weboldalakon („Weboldal”) keresztül nyújtott szolgáltatáshoz és szervezett rendezvényekhez („Szolgáltatás”) kapcsolódó adatkezeléséről. 

Az Adatkezelő ezúton nyilatkozik, hogy kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit. 

Az Adatkezelő ezúton nyilatkozik arról is, hogy minden olyan technikai és szervezési intézkedést megtesz, hogy partnerei személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezelje. 

A HCAF fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármely időpontban történő egyoldalú megváltoztatására. Az esetleges változásokról kellő időben értesíti a Weboldal regisztrált felhasználóit.  Amennyiben az érintett felhasználó a tájékoztatást követően továbbra is igénybe veszi a Szolgáltatást, az a Tájékoztató módosított rendelkezései elfogadásának minősül. 

A jelen Tájékoztató nem terjed ki olyan honlapok adatkezelésére, melyekre a Weboldalon elhelyezett hivatkozás vezet, továbbá azon szolgáltatók adatkezelésére, amelyek anélkül, hogy az Adatkezelővel ilyen együttműködésük fennállna, a Weboldallal kapcsolatos felhasználói szokások, preferenciák vizsgálata céljából gyűjtenek adatokat a felhasználók Weboldalon folytatott tevékenységéről. 

A jelen Tájékoztató alkalmazása során a GDPR-ban foglaltaknak megfelelően a személyes adat fogalma alatt értendő az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg az adott információ alapján a természetes személy azonosítható. 

A jelen Tájékoztatóban használt további fogalmak jelentése is mindenkor megegyezik a kifejezésnek a GDPR-ban meghatározott fogalmával. 

1.         Az Adatkezelő adatai 

Neve: Stichting Hekate Conscious Ageing  

Székhelye: Doctor Plesmansingel 2. 1185GX Amstelveen, Hollandia 

Cégjegyzékszám (KvK nummer): 76700992 

RSIN: 860759064 

Elérhetősége: hekate@hekatefoundation.org 

Adatvédelmi tisztviselő neve: Somogyi Balázs 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: dpo@hekatefoundation.org 

2.         Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok tárolása 

Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat az alábbi tárhely-szolgáltató szerverein tárolja: 

WordPress.com: https://wordpress.com/me/privacy  

Microsoft.com: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement 

3.         Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre 

3.1. A felhasználók személyes adatai 

Az Adatkezelő az alábbi esetekben a felhasználóknak azokat az adatait kezeli, amelyeket a felhasználók az alábbi esetekbe  

 • az Adatkezelő által nyújtott valamely Szolgáltatásra történő regisztráció, a hírlevélre való feliratkozás, hozzászólások írása, felhasználói tartalmak megküldése, a Weboldal szerkesztőségének/Adatkezelőnek küldött megkeresés alkalmával adnak meg. 
 • Ezek a felhasználó által megadottak alapján a következő lehetnek: Vezeték és keresztnév, születési év, nem, lakcím, elsődleges ország, elsődleges város, állampolgárság, profil fotó, telefonszám, email cím, vállalkozás neve, feltöltött önéletrajzban szereplő adatok, Facebook profilnév, illetve más felhasználók által saját szándékból megosztott egyéb adatok. 
 • Az adatkezelés célja: a Szolgáltatással összefüggésben a felhasználók, illetve a felhasználói jogosultságok azonosítása, a felhasználókkal való kapcsolattartás, a felhasználói tartalmak felhasználása, hírlevél és reklám küldése (közvetlen üzletszerzés), a Szolgáltatás, médiatartalmak és hirdetések – akár profilalkotás alapján történő – személyre szabása. 
 • Az adatok tárolásának időtartamaaz Adatkezelő a megadott személyes adatokat a profil törlését, a hírlevélre való feliratkozáskor megadott adatokat a hírlevélről való leiratkozást követő 30. napig tárolja, a hozzászólás során megadott személyes adatokat mindaddig kezeli, amíg az a médiatartalom, amelyre a hozzászólás vonatkozik, a nyilvánosság számára elérhető, a felhasználói tartalmak megküldésekor közölt személyes adatokat a felhasználói tartalom (potenciális) felhasználásának időtartamáig kezeli. 

A felhasználó bármikor jogosult a rá vonatkozó valamennyi személyes adat vagy azok egy részének kezelésére vonatkozó hozzájárulását a dpo@hekatefoundation.org email címre küldött levélben visszavonni. A hozzájárulás nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.  

 • amelyeket az Adatkezelő a cookie-k alkalmazásával kezel; 

A szolgáltatás testre szabása érdekében az Adatkezelő a felhasználó számítógépén adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el, amelyeket a későbbi látogatás során felhasznál. A cookie-k alkalmazásához a felhasználó a Weboldal megnyitásakor felugró ablak megjelölt gombjára kattintással járulhat hozzá. 

 • A kezelt adatok köre: IP cím, látogatás időpontja és időtartama, böngészési előzmények, az internetezésre használt eszköz műszaki adatai (operációs rendszere) 
 • Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, aktuális munkamenetük azonosítása, webanalitikai mérések, a felhasználói élmények növelése, a Szolgáltatás és a hirdetések személyre szabása. 
 • Az adatok tárolásának időtartama: A felhasználó bármikor törölheti a számítógépéről az elhelyezett cookie-katvalamint letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. Ennek hiányában az Adatkezelő 5 évig kezelheti az adatokat. 

amelyeket a Weboldal informatikai rendszere a Szolgáltatás igénybevétele során automatikusan rögzít. 

 • A kezelt adatok köre: a regisztráció, valamint az oldal megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. 
 • Az adatkezelés célja: ezek az adatok statisztikai célra kerülnek felhasználásra, a felhasználók egyéb személyes adataival nem összekapcsolhatóak. 
 • Az adatkezelés időtartama: a Weboldal megfelelő működéséhez szükséges időtartamig. 

Az adatkezelés jogalapja: a felhasználók önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont) illetve az Adatkezelőnek a Weboldal üzemeltetéséhez és a jogellenes felhasználás megakadályozásához fűződő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pont). 

3.2.   Az együttműködő partnerek, illetve közreműködőik személyes adatai 

Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli az együttműködő partnerek, valamint azok munkavállalóinak, kapcsolattartóinak, természetes személy megbízottjainak és vállalkozóinak személyes adatait. 

 • A kezelt adatok köre: név, beosztás, munkahely, elérhetőségek (e-mail cím, telefonszám, lakcím stb.) 
 • Az adatkezelés célja: az együttműködés kialakításával és megvalósításával összefüggő kapcsolattartás. 
 • Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonását követő 30. napig, ennek hiányában az együttműködés megszűnését követő 5 évig 
 1. Az adatkezelésben érintettekjogai 
 • Tájékoztatáshoz való jog 

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. 

 • A hozzáféréshez való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.  

 • A helyesbítés joga 

Az érintett kérheti a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. Amennyiben ezt a személyesen a weboldalon keresztül nem tudja megtenni, akkor kérését az 1. pontban megadott Adatkezelő elérhetőségekre küldheti el.  

 • Törléshez való jog 

Az Adatkezelő a kérelem átvételétől számított 30 napon belül törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben azt az érintett a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében megjelölt indokok (pl. az adatkezelési cél megszűnt; az érintett a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek más jogalapja nincs; az adatkezelés jogellenes; az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat jogi kötelezettség alapján törölni kell) alapján kéri. Az Adatkezelő a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében foglalt okok (pl. az adatkezelés a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása vagy jogi kötelezettség teljesítése céljából vagy jogi igények érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges) alapján jogosult a törlést megtagadni. 

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az érintett kérésére a Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:   

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;   
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;   
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy  
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.  

 • Adathordozáshoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, elektronikusan olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.  

 • Tiltakozáshoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból, bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendeletének 21. cikkében írt módon. 

 • Visszavonás joga 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor indoklás nélkül visszavonja.  

 • Jogérvényesítés 

Az érintettek panaszaikkal, kifogásaikkal közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhatnak az 1. pontban megjelölt elérhetőségeire küldött levéllel, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Az érintett a jogainak megsértése esetén az illetékes bírósághoz fordulhat vagy panasszal élhet a holland Személyes adatok Hatóságánál (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/) 

 1. Az adatkezelés módja, adattovábbítás, adatbiztonság

5.1.   Az érintettek adatait az Adatkezelő, az érintett előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül, nem hozza nyilvánosságra és harmadik fél részére nem adja át, kivéve, ha arra bírósági vagy hatósági határozat, illetve jogszabályi rendelkezés alapján köteles, vagy ha az Adatkezelő a Szolgáltatás nyújtását harmadik személynek részben vagy egészben átadja. 

5.2.   Az Adatkezelő a hírlevelek és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló reklámok kiküldéséhez harmadik személy közreműködőt vesz igénybe, amely így adatfeldolgozóként az Adatkezelő nevében kezeli az adatokat kizárólag a hírlevelek és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló reklámok kiküldése céljából. Az adatfeldolgozók a személyes adatokat önállóan nem, kizárólag az Adatkezelő utasításai szerint kezelhetik. 

5.3.   Az Adatkezelő megtesz minden olyan – a tudomány és technológia állására és a megvalósítás költségeire, továbbá az adatkezelés jellegére, hatókörére, körülményeire és céljaira, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira vonatkozó kockázatra tekintettel megfelelő – biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az esetleges hozzáférhetetlenné válás ellen. 

Közzétéve: 2020.12.17 

Utoljára módosítva: 2020.12.17 

Hekate Conscious Ageing Foundation / Hekate Tudatos Öregedés Alapítvány